ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ARQUITECTURA POPULAR

Revisats en l'Assemblea General extraordinària del dia 22 de maig de 2013, segons les esmenes proposades en data 25 de febrer de 2013 i les observacions fetes amb data 22 de maig de 2013.


 Capítol I. La denominació, els fins i el domicili


Article 1
Amb la denominació Amics de l'Arquitectura Popular es constitueix l'associació que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 de d'abril del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Les sigles de l'associació són A.A.P.

L'àmbit d'actuació de l'entitat comprendrà tot el territori català, però es podrà fer extensible, si s'escau, a d'altres àrees territorials. La llengua d'ús serà el català.

Article 2
Les finalitats de l'associació son:

L'estudi, difusió i ensenyament de l'arquitectura popular a Catalunya així com la seca catalogació i conservació.
Les activitats que es duran a terme seran cursets teòrics i pràctics, visites guiades, publicacions, exposicions, assistència a fòrums divulgatius, així com la relació amb altres entitats de finalitats similars, i amb municipis on es realitzin actuacions d'inventariat i catalogació d'elements patrimonials, normalment de pedra seca, als quals dedicarem l'atenció amb accions que compleixen les finalitats. També disposarem d'informació sobre personal especialitzat per a diagnosis, reparacions, etc., d'elements d'arquitectura popular.

En aquestes activitats queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3
El domicili de l'associació s'estableix a la Ronda Comtes d'Urgell, 14, de 25310 Agramunt, telèfon 973 392 183, c.e. correu.arquitecturapopular@gmail.com.
L'Assemblea General Extraordinària pot acordar el canvi de domicili a proposta de la Junta Directiva

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4
Poden formar part de l'associació les entitats i les persones de més de 18 anys i amb capacitat d'obrar. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

Article 5
1. Hi hauran tres classes de socis: socis ordinaris, socis d'honor i socis protectors.

2. Seran socis ordinaris les persones físiques o jurídiques que, coincidint amb els objectius de l'associació, acceptin el compliment dels Estatuts i siguin admesos segons l'article 4.

3. La Junta Directiva podrà decidir el nomenament de socis d'honor a persones que individualment hagin fet una labor destacada d'investigació o divulgació coincidint amb els fins de l'associació. Els socis d'honor tindran els mateixos drets i deures dels socis ordinaris llevat de:

a) Estar exempts de pagar quota.

b) Organitzar, al menys, una visita guiada entre les que constitueixen l'activitat normal de l'associació.

c) Donar suport, de forma acordada, a determinats actes on la seva presència comporti un prestigi per a l'associació i l'acte en concret.

4. Seran socis protectors aquelles persones físiques o jurídiques que es distingeixin per una contribució significativa a les finalitats de l'associació, la importància de la qual serà avaluada per la Junta Directiva en cada cas. Els socis protectors personals tindran els mateixos drets i deures que els socis ordinaris.

5. Les entitats o persones jurídiques, en la persona del seu representant, tindran els mateixos drets i deures que els socis ordinaris llevat el de ser elegides per a càrrecs directius. Hauran de complir els següents requisits:
a) La sol·licitud d'ingrés ha de ser acordada per l'òrgan competent.
b) Les normes per les quals es regula, han de contemplar la possibilitat de formar part d'una associació.
c) Nomenar un representant de l'entitat a l'Associació, i assabentar-ne a la Junta Directiva.

Article 6
1. Són els drets dels socis ordinaris de l'associació:

    a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

    b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

    c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
 
    d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació,d'acord amb les normes legals i           estatutàries.
 
 
    e) Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de             l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

    f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

    g) Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

    h) Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

    i) Formar part dels grups de treball.

    j) Posseir un exemplar dels estatuts.

2. Són els deures dels socis ordinaris de l'associació:

    a) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.

    b) Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.

    c) Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.

    d) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l'associació.

Article 7
Són causa de baixa a l'associació:

1. Que ho decideixi la persona o entitat interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'assemblea General

Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.

Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:

    a) Modificar els estatuts de l'associació.

    b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

    c) Controlar l'activitat i la gestió de la Junta Directiva.

    d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d'activitats.

    e) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.

    f) Establir les línies generals d'actuació que permetin complir els fins de l'associació.

    g) Fixar les quotes que els membres de l'associació hauran de satisfer.

    h) Dissoldre i liquidar l'associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
1. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim 1 vegada a l'any.

2. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11
1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs que es determinin, amb una anticipació mínima de 10 dies. La convocatòria s'adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. S'inclouran en aquest els punts corresponents a grups de treball, sempre que prèviament s'hagin comunicat al president.

Excepcionalment, es podran celebrar reunions d'assemblea sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els socis i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia.

2. Les reunions de l'Assemblea General, les presidirà el president de l'associació. Si no hi és, el substituiran, successivament, el tresorer o un vocal. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

3. El secretari redactarà l'acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat, si els ha hagut, i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a disposició dels socis.

Article 12
L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim del 3% socis ordinaris presents o representats.

Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis ordinaris presents o representats. La segona convocatòria s'haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera.

Tanmateix, si la presència física representa inconvenients, els membres es podran reunir per mitjà de videoconferència o d'altres vies de comunicació, sempre que s'asseguri la identificació dels assistents, el dret a la informació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot, que es podrà fer efectiu per qualsevol mitjà que en garanteixi la recepció i autenticitat. L'acord s'adoptarà al domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre ordinari de l'associació.

2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels socis ordinaris presents.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representants.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14
1. Regirà, administrarà i representarà l'associació de la Junta Directiva, que està formada per: president, secretari, tresorer i vocals.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General.

3. L'exercici del càrrec serà gratuït.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de 2 anys.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

    a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.

    b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

    c) Baixa com a membre de l'associació.

    d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació hauran de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
    1) Subvencions o altres ajuts.

    2) L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació            ciutadana.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 31.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

n) L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
1.
La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a 1 al quadrimestre.

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita dos terços dels membres que la componen.

Article 18
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que el substitueixin hi serà necessària sempre.

3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum; un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d'autoritzar o aprovar l'Assemblea General.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president de l'associació

Article 21
1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

a) La direcció i representació legal de l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) La presidència i direcció dels debats, tant de l'Assemblea General, com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies dels càrrecs i les que li deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

3. El president serà substituït, en cas d'absència o malaltia, pel tresorer o un vocal.
 
Capítol VI. El tresorer i el secretari
 
Article 22
El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures adoptades per la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de l'associació que vulguin formar-ho, que n'assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme.

La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les dos terceres parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos socis.

La Junta Directiva es preocuparà d'analitzar les diferents comissions o grups de treball i establirà terminis en els quals l'encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El reglament

Article 25
L'associació podrà elaborar un reglament de règim intern.

Capítol IX. El règim econòmic

Article 26
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27
El pressupost inicial de l'associació serà de 2.000 € anuals

Article 28
Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de:

a) les quotes que fixi l'Assemblea General per als seus membres: socis ordinaris i socis protectors;
b) les subvencions oficials o particulars;
c) les donacions, herències o llegats;
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 29
1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació a sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

3. La quota del soci ordinari serà la que es decideixi en Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. La quota de soci protector serà d'un mínim de 100 € l'any.

Article 30
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 31
1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi figuraran les signatures del president i el tresorer.

2. Per poder disposar dels fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

Capítol X. La dissolució

Article 32
L'associació podrà ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 33
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurà directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de finalitats similars a les de l'associació, així com que l'entitat sigui sense ànim de lucre.

5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


Lleida, a 22 de maig de 2013