L'associació pretén reunir els interessats en tota mena de construccions rurals tradicionals: les diverses variants de cabanes i barraques, pous, aljubs, etc, així com els marges, pletes, pous de gel, hostals, masies i altres edificacions característiques. L'objectiu general és estudiar i revalorar aquest patrimoni, incidint en els elements més reconeguts, que són les construccions de pedra en sec.
 
Defensar aquestes construccions davant els canvis que afecten actualment el camp, de manera que s'eviti la desaparició natural o provocada de totes aquelles que mereixen ser mantingudes per llur valor constructiu o paisatgístic, o que siguin representatives a la seva localitat.
 
Reparar materialment, dins les nostres possibilitats, aquelles construccions on la precarietat per abandonament, o la degradació per mal ús, justifiquin l'acció pedagògica destinada a salvar-les o a restaurar la seva estètica.
 
En aquest sentit es promouen concursos de reparació i millorament-i, encara, de nova construcció d'aquests elements, destinats a fomentar la consideració dels propietaris rurals per aquest patrimoni, actualment menystingut -i en clar perill de desaparició-, així com es fan cursets d'iniciació a la construció de marges, i treballs a càrrec de personal voluntari sota la direcció dels nostres picapedrers i paletes.