CONCLUSIONS DEL PRIMER CURSET D'ARQUITECTURA POPULAR
"
LES CABANES I ELS MARGES"
 
 

Agost de 2000 
 
   
 

1.- Preservació del nostre entorn tradicional irrepetible com a unitat del paisatge: flora, fauna i elements creats per la mà humana amb materials propis del territori.

2.- Es veu la necessitat d'inventariar i catalogar tots aquells bens del patrimoni rural tradicional (cabanes, marges, pletes, hostals, etc.) que en alguns casos ens han arribat en una situació precària i d'urgent rehabilitació. Creiem important que es comenci a fer des de cada ajuntament, i des de la petita escala poder arribar a tota la comarca.

- Cal implicar la gent gran (pagesos, paletes, picapedrers, artesans de tot tipus) per donar a conèixer tota aquesta riquesa cultural i aportar tota la seva experiència.

- També hem d'implicar el món de l'ensenyament (primària, secundària i universitat) per ajudar a sensibilitzar en la conservació o regeneració d'aquest patrimoni comú.

- Cal implicar el món pagès per mitjà del sindicalisme agrari.

- Volem demanar a les administracions locals la protecció d'aquest patrimoni com a pas previ a la seva conservació.

- Es pretén crear un premi de restauració amb la col·laboració de l'administració.

- Creació d'una junta gestora per a dur a terme les gestions prèvies necessàries per a la creació, en un termini de tres mesos, de l'Associació d'Amics de l'Arquitectura Rural Tradicional, l'objectiu de la qual serà fixar les estratègies a seguir per a la preservació, protecció, promoció de l'art popular.

- Cal crear un estat d'opinió favorable, prèviament a una conscienciació molt més efectiva com a punt d e partida per a actuacions posteriors,. Em aquest sentit fora bo treballar en la preparació d'una campanya informativa (pàgina web, exposicions itinerants, etc.)

- Volem invitar a les entitats culturals i a les empreses industrials que donin suport a la conservació del territori.

 

  Tàrrega, 11 d'agost de 2000