MOVIMENT  DE  SOCIS  2013 - 2015
 

 

       ALTES

   Socis ordinaris

 166-

Jordi Giribet Torrelles

 167-

Anna Nadal Vidal
            168- Enric Folc Gonzàlez
            169- Albert Rúbies Fontanet
            170- Andreu Serés Aspax
 

 

      BAIXES

  Socis ordinaris

 131-

Meritxell Sans Carré

98-

Xavier Tous Trepat

164-

Joan Manuel Corrales Ricol (defunció)